رسیدگی به شکایات و انتقادها


کاربر گرامی در صورتیکه از مجموعه پارساطب شاپ، کالای خاص و یا یکی از پرسنل آن شکایتی دارید می توانیدشکایت

خودراتوسط فرم زیربرای ما ارسال نمایید.محتوای ارسالی فرم ثبت شکایت مستقیما به دست مدیر مجموعه می رسد و

مطمئن باشید در اسرع وقت به شکایت شما رسیدگی خواهد شد.

به این ایمیل پاسخ شما ارسال می شود.